Rejestracja

 

 

SPECJALIŚCI

REZYDENCI

REHABILITANCI

   STUDENCI

opłata regularna 

850,00 zł 425,00 zł 850,00 zł 425,00 zł 550,00 zł 275,00 zł 100,00 zł 50,00 zł
  zamawiam zamawiam zamawiam zamawiam

 

Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

1) wyrażam nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez It Medical Team Sp. z o.o. wizerunku, utrwalonego w trakcie konferencji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych It Medical Team Sp. z o.o. oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji Foot and Ankle Current Concepts 2020, jak również w pochodzących It Medical Team Sp. z o.o. lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez It Medical Team Sp. z o.o. w związku z organizacją konferencji lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

2) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest It Medical Team Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wita Stwosza 6A/ 1;
 • dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji konferencji, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
  osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy
  Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator
  powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających
  bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 • dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 • Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Imprezie;
 • Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.